Vervingsbrosjyre

Ateistene vervingsbrosjyre

Last ned Ateistenes PDF Vervingsbrosjyre her.

UTSNITT AV ATEISTENES PROGRAM

Ateistene er et livssynssamfunn som arbeider for et sekulært samfunn med klart skille mellom religion og stat.

Vi i Ateistene tror ikke på noen gud. Guds eksistens har ikke latt seg bevise gjennom mange tusen år av menneskenes kjente historie. Religion bør derfor ikke spille noen rolle i styringen av samfunnet. All offentlig virksomhet bør skje på et ikke-religiøst grunnlag.

Ateistenes grunnsyn har arven etter opplysningstidens filosofi som ideologisk fundament. Grunnlaget for ateistenes syn på hvordan samfunnet bør organiseres bygger på maktfordelingsprinsippet slik dette kommer til uttrykk i Grunnloven og i internasjonale konvensjoner om menneskerettigheter. Ateistene har derfor et humanistisk livssyn der menneskeverdet står i sentrum.

Ateistenes syn på hvordan livet på jorden ble til bygger utelukkende på anerkjent naturvitenskap, herunder evolusjonslæren, slik denne er utviklet fra Charles Darwins teorier fram til vår tid. Ateistene anerkjenner likevel tanke- samvittighets- og religionsfrihet som en del av menneskerettighetene, slik dette kommer til uttrykk i Den europeiske menneskerettskonvensjonen artikkel 9.

Foreningen Ateistene er åpne for personer med liberale og konservative politiske standpunkter. Det er ikke ateistenes oppgave å drive generell politisk virksomhet med mindre politiske standpunkter har åpenbare og klare konsekvenser for ateistenes livssyn eller er i strid med menneskerettighetene.

Derfor mener vi:

 • Religionskritikk av enhver art er tillatt.
 • Blasfemi skal ikke straffes, selv om noen blir krenket av blasfemiske ytringer.
 • Straffeloven § 185 om «hatefulle ytringer» bør oppheves. Den delen av bestemmelsen som gjør det
 • straffbart å uttrykke seg slik at man fremmer ringeakt overfor noen på grunn av religion eller livssyn er i virkeligheten et forbud mot blasfemi.
 • Religiøs overbevisning som ikke anerkjenner evolusjonslæren, skal motarbeides, særlig hvis slik over-tro blir forsøkt gitt en indoktrinerende plass i undervisningen for barn og unge.
 • Religion som eget fag bør ikke ha noen plass i det offentliges utdanningssystem, verken i barnehager, grunnskole, videregående skole eller høyere utdanning.
 • Skolegudstjenester bør ikke finne sted i skolens lokaler eller i skolens regi.
 • Skolens fysiske miljø bør framstå som religionsnøytralt. Ansatte og elever må ikke ha bekledning eller bære religiøse symboler som bryter med prinsippet om nøytralitet
 • Trossamfunn som krenker barn og ungdoms rettigheter og friheter gjennom sterk sosial kontroll skal nektes statsstøtte.
 • Trossamfunn som praktiserer rituell demonutdrivelse av barn og ungdom under 18 år skal nektes statsstøtte.
 • Trossamfunn som praktiserer systematiske undersøkelser av barn og ungdoms seksualliv, i strid med vanlige prinsipper om personvern, skal nektes statsstøtte.
 • Trossamfunn som utøver praksis i strid med hovedreglene om forbud mot diskriminering på grunn lag av kjønn, etnisitet, seksuell orientering, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk skal nektes statsstøtte.
 • Ateistene vil støtte personer som ønsker å bryte ut av trossamfunn som praktiserer sterk sosial kontroll.
 • Omskjæring av gutter under 18 år bør forbys.
 • Kjønnslemlestelse av jenter bør i større grad enn nå straffeforfølges.


Publisert

i

av

Stikkord:

Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *