Livssynssamfunn – Ateistene fikk avslag og klaget

Ateistene anket avslag på godkjennelse

Statsforvalteren har 2.12.2021 avslått Ateistenes søknad om godkjennelse som livssynssamfunn. Ateistene har14/12-2021 klaget denne avgjørelsen inn for Barne- og familiedepartementet.

Konsekvensen er at Ateistene er det eneste livssynssamfunn som ikke mottar det tilskuddet andre får, som tilsvarer det beløp pr medlem som Den Norske Kirke mottar over statsbudsjettet. Det tilsvarer 1310 kr pr medlem.

Human-Etisk Forbund får tilskudd. Det samme gjør Holistisk forbund, Humanistene og Åsatrufellesskapet Bifrost. Sistnevnte forening tilbyr seremonier med bloting, kvadlesing, velysning og skålerunder. (Mottar kr 534 480)

Øvrige religiøse organisasjoner – i hovedsak kristne og muslimske mottar ca 900 millioner kr. i støtte for ca 680 000 medlemmer.

Statsforvalteren har i det vesentlige anført som rettsgrunnlag for avslaget at Ateistene ikke fyller kravet i trossamfunnsloven § 1 andre ledd, som lyder slik:

«Med tros- eller livssynssamfunn menes i denne loven sammenslutninger for felles utøvelse av tro eller livssyn».

Statsforvalteren har funnet fram til lovens forarbeider (Prop.130L (2018-2019) side 254) der det blant annet sies at «virksomheter som har andre hovedaktiviteter enn utøvelse av tro eller livssyn, for eksempel (…) å bekjempe religion» faller utenfor lovens definisjon av livssynssamfunn.

I vår klage heter det blant annet: Vi avviser på det sterkeste at Ateistene «bekjemper» religion. Statsforvalteren bruker loven feil når han hevder at religionskritikk fra Ateistene er «bekjempelse» av religion. Det er forskjell på saklig religionskritikk og bekjempelse av religion. Vi vil vise dette med eksempler på våre aktiviteter.

Vi avviser også at religionskritikk er Ateistenes hovedaktivitet. Vi vil vise også dette med eksempler på våre aktiviteter de siste årene.

Vi mener det er åpenbart at Ateistene fyller alle vilkår for å bli registrert som støtteberettiget livssynssamfunn, og at avslaget er i strid med Grunnloven § 16 fjerde punktum om lik understøttelse.


Postet

Kategoriene ,

Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *