ATEISTENES VEDTEKTER

Klikk her for å laste ned vedtektene i PDF format.

ATEISTENES VEDTEKTER (per 15.12.2017)

§ 1 Navn
Organisasjonens navn er Ateistene. På engelsk benyttes Norwegian Atheists.

§ 2 Formål

Ateistene er en organisasjon for mennesker som ikke tror på guder eller bekjenner seg til noen religion. Vi arbeider for å fremme toleranse og menneskeverd, og kjemper mot religiøs intoleranse. Vi arbeider for å fremme menneskers mulighet for livsutfoldelse, og stimulerer den frie tanke. Vi arbeider for livssynsfrihet, som omfatter så vel religionsfrihet som frihet fra religion. Gjennom

å appellere til medmenneskelighet og sunn fornuft, ved å kritisere religiøse vrangforestillinger og å fremme læren om evolusjon og vitenskap generelt, vil vi bidra til et bedre samfunn og lykkeligere mennesker.

§ 3 Organisasjon

3.1 Ateistene har en organisatorisk oppbygning bestående av a) årsmøte
b) styre
c) arbeidsutvalg

d) valg- og rekrutteringskomité.
Komitéen bistår med nyrekruttering til nødvendige oppgaver mellom årsmøtene i samarbeid med styret

3.2 Årsmøtet er organisasjonens øverste myndighet. Styret velges av årsmøtet og står ansvarlig overfor dette. Styret leder organisasjonen mellom årsmøtene. Arbeidsutvalget utgår fra styret og står for den daglige driften av organisasjonen.

§ 4 Medlemskap

4.1 Som medlem av Ateistene regnes personer som
a) har fylt 15 år, og
b) støtter Ateistenes formål, og
c) selv skriftlig har meddelt sitt ønske om medlemskap.

4.2 Personer regnes ikke lenger som medlem av Ateistene fra det tidspunkt
a) medlemmet selv skriftlig melder seg ut, eller
b) medlemmet har avgått ved døden.

§ 5 Suspensjon/eksklusjon

5.1 Et medlem som offentlig handler og/eller ytrer seg i strid med Ateistenes formål, eller på annen måte i vesentlig grad vanskeliggjør Ateistenes arbeid, kan få sitt medlemskap suspendert dersom

a) medlemmet er blitt skriftlig varslet om muligheten for suspensjon fra styret, og
b) handlingene og/eller ytringene har gjentatt seg etter skriftlig advarsel, og

c) Styret med 2/3 flertall har vedtatt suspensjon.

5.2 Et suspendert medlem mister alle sine medlemsrettigheter fra vedtaket er fattet og fram til første årsmøte.

5.3 Årsmøtet kan vedta å ekskludere et medlem dersom
a) styret har fremmet forslag om ekskludering overfor årsmøtet, og
b) medlemmet er gitt minimum en måneds varsel om mulig ekskludering, og
c) medlemmet har fått anledning til å gi tilsvar på ekskluderingsforslaget overfor årsmøtet, og
d) årsmøtet med alminnelig flertall av de avgitte stemmer, støtter forslaget om ekskludering.

5.4 Et ordinært årsmøte kan oppheve en tidligere eksklusjon av et medlem dersom
a) et forslag om dette er fremmet som sak til årsmøtet, og
b) forslaget får alminnelig flertall av de avgitte stemmer.

§ 6 Kontingent

6.1 Ateistene har to typer kontingent; årlig kontingent og engangskontingent.

6.2 Den årlige kontingenten har to alternative satser a) full årlig kontingent, eller
b) redusert årlig kontingent, for personer med redusert betalingsevne

6.3 De årlige kontingentsatsene fastsettes av årsmøtet.

6.4 Nye medlemmer etter 1. juli kan betale halv årlig kontingent for inneværende år.

6.5 Nye medlemmer etter 31. oktober kan betale full årlig kontingent, som da er gyldig for påfølgende år.

6.6 Som et alternativ til årlig kontingent, kan medlemmer betale en engangskontingent. Engangskontingenten gir samme rettigheter som årlig kontingent fra innbetalingstidspunktet og så lenge man er medlem av Ateistene.

6.7 Satsen for engangskontingenten er lik for alle og er 10 ganger gjeldende full årlig kontingent.

6.8 Innbetalt kontingent refunderes ikke.

§ 7 Ordinært årsmøte

7.1 Styret innkaller til ordinært årsmøte, som skal avholdes før 1. april hvert år.

7.2 Innkalling til årsmøtet skal sendes ut til alle betalende medlemmer senest 30 dager før fastsatt møtedato.

7.3 Til årsmøtet har følgende personer møterett; a) medlemmer av Ateistene, og
b) personer som styret eller årsmøtet har invitert.

7.4 Forslags- og stemmerett har de medlemmer som har gyldig kontingent for inneværende år innbetalt minst 30 dager før årsmøtet avholdes.

7.5 Det er anledning for de stemmeberettigede til å stemme med fullmakt, men ingen kan stemme med mer enn tre fullmakter. Fullmakter må være styret i hende senest 1 uke før fastsatt møtedato.

7.6 Et ordinært årsmøte skal behandle følgende saker a) styrets årsberetning,

b) revidert regnskap,
c) budsjett for kommende regnskapsår,
d) valg av styre, bestående av leder, nestleder, to medlemmer av styrets arbeidsutvalg, ytterligere minst to styremedlemmer samt minst to varamedlemmer.
e) valg av regnskapsfører, revisor og valgkomité,
f) arbeidet framover, og
g) innkomne saker.

7.7 Innkomne saker må være styret i hende senest to uker før fastsatt møtedato. Forslag som ikke er styret i hende innen fristen, kan ikke tas opp til behandling på årsmøtet.

7.8 Styreleder eller den han/hun bemyndiger, leder møtet fram til årsmøtet er konstituert.

7.9 Konstituering og gjennomføring av møtet skal skje i henhold til vedtektene og i samsvar med årsmøtets forretningsorden.

7.10 Valg- og rekrutteringskomitéen legger frem sin innstilling til valg av styret på årsmøtet.

7.11 Valg- og rekrutteringskomité legger frem sin innstilling til valg av ny valg- og rekrutteringskomité på årsmøtet.

§ 8 Ekstraordinært årsmøte

8.1 Styret skal innkalle til ekstraordinært årsmøte dersom enten a) 2/3 av styrets medlemmer krever det, eller
b) minst 25 % av organisasjonens stemmeberettigede medlemmer krever det.

8.2 Ekstraordinært årsmøte skal være avholdt senest to måneder etter at et lovlig krav er fremsatt.

8.3 Kun saker som er foranledningen til kravet om ekstraordinært årsmøte kan behandles.

8.4 Ekstraordinært årsmøte gjennomføres etter samme retningslinjer som et ordinært årsmøte (se § 7 Ordinært årsmøte).

§ 9 Styret
9.1 Styrets oppgave og ansvar er å lede Ateistene mellom

årsmøtene.
9.2 Styret er bundet av Ateistenes vedtekter og årsmøtets vedtak.

9.3 Styret konstituerer seg selv, og foretar selv innbyrdes ansvarsfordeling.

9.4 Styret har anledning til å delegere oppgaver til andre medlemmer av Ateistene.

9.5 Både styre- og varamedlemmer har tale- og forslagsrett.

9.6 Styremedlemmene har stemmeplikt dersom ikke annet er avtalt med styreleder.

9.7 Varamedlemmer har stemmerett når styremedlemmer er forhindret fra å stemme.

9.8 For at et styrevedtak skal være gyldig må
a) minst fire med stemmerett har avgitt stemme, og
b) et flertall av de avgitte stemmer støtte vedtaksforslaget.

9.9 Styre- og varamedlemmer kan få refundert reiseutgifter til styremøter inntil et årlig maksimumsbeløp fastsatt av årsmøtet.

§ 10 Arbeidsutvalget

10.1 Arbeidsutvalgets oppgave er å stå for den daglige driften av Ateistene.

10.2 Arbeidsutvalget utgår fra styret og består av styreleder, nestleder, samt to styremedlemmer valgt av årsmøtet

10.3 Arbeidsutvalget ledes av styreleder og er bundet av styrevedtak.

10.4 Arbeidsutvalget forbereder saker til styret. § 11 Redaktøransvar

11.1 Styreleder har ansvaret for publikasjoner i Ateistenes regi, inkludert profilering på nettsider og i sosiale medier.

11.2 Styret har myndighet til å tildele redaktøransvar. § 12 Offentlige uttalelser

12.1 Enkeltmedlemmer oppfordres til å stå frem som medlem av Ateistene i det offentlige rom, men må ikke presentere personlige oppfatninger som om de var Ateistene offisielle syn.

12.2 Enkeltmedlemmer kan ikke representere Ateistene uten godkjenning fra styret eller styreleder.

12.3 I kontroversielle saker hvor Ateistenes standpunkt ikke er avklart, skal styret rådføres før det gis offentlige uttalelser.

§ 13 Signaturrett/Prokura
13.1 Signaturrett har styrets leder og nestleder i fellesskap. 13.2 Styret leder og nestleder i fellesskap kan gi prokura. § 14 Vedtektsendringer

14.1 Endringer i vedtektene kan foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte med 2/3-dels flertall. Ikke avgitte og blanke stemmer regnes ikke med.

§ 15 Nedleggelse

15.1 Nedleggelse av Ateistene, kan vedtas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte dersom
a) det er avholdt uravstemning blant medlemmene hvor minst 50 % av de avgitte stemmer støtter nedleggelse, og
b) 3/4 av de avgitte stemmer på årsmøtet stemmer for nedleggelse.

15.2 Etter et vedtak om nedleggelse skal årsmøtet nedsetter en avviklingskomité bestående av tre personer som sørger for at a) arkivene sendes Riksarkivet, og
b) biblioteket overføres Nasjonalbiblioteket, og

c) forhandlinger med eventuelle kreditorer blir gjennomført, og d) gjenstående kapital blir overført Religionskritisk Forlag (RKF), eller, om RKF har opphørt å eksistere, Human-Etisk Forbund.